+386 (0)2 330 53 50 |  podpora@jamada.si
Osveževalna pogodba

osveževalna

 

OSVEŽEVALNA POGODBA ZA PROGRAMSKI PAKET DATALAB PANTHEON

 

1. Definicije pojmov

 

1.1. Ponudnik je družba DataLab SI, družba za poslovno informacijske rešitve d.o.o., s sedežem na Koprski ulici 98, 1000 Ljubljana, z davčno številko SI 99654717. Ponudnik v svojem imeni in za svoj račun sklepa licenčno pogodbo z uporabnikom.

1.2. Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi svojega naročila za programski paket in morebitno sklenitev dodatnih pogodb od ponudnika prejela predračun oziroma račun, predračun oziroma račun plačala ter nato od ponudnika prejela serijsko številko ter naziv registriranega uporabnika, ki omogočata aktiviranje programskega paketa.

1.3. Programski paket pomeni računalniški program DataLab Pantheon in podporno gradivo.

1.4. Računalniški program pomeni računalniški program DataLab Pantheon v kateri koli od inačic, ki so na voljo, ki sestavljajo skupino datotek s programsko kodo v izvorni, prevedeni ali izvajalni obliki.

1.5. Podporno gradivo pomeni podatke, namenjene delovanju ali ponazoritvi  delovanja programskega paketa, šolska gradiva, video posnetke ter druge materiale, ki jij ponudnik daje na voljo uporabnikom za uporabo programskega paketa. Podporno gradivo pomeni tudi pisna, zvokovna ali video navodila za uporabo programskega paketa v tiskani ali elektronski obliki in bazo znanja o uporabi programskega paketa, ki se nahaja na uprabniških spletnih straneh ponudnika. Če je tako izrecno določeno na ustreznem elementu podpornega gradiva, je tak element lahko na voljo pod pogoji drugačne licence, kot je opredeljena v licenčni pogodbi.

1.6. Pisna navodila pomenijo pisna navodila za uporabo programskega paketa. Zgolj pisna navodila so relevantna za definicijo napake.

1.7. Osveževalni programski paket je programski paket, ki nedeljivo vključuje najnovejše uskladitve računalniškega programa z zakonodajo, posodobitve, popravke, spremembe, izboljšave, nove rešitve in popravke napak ter ga uporabnik lahko prenese in uporablja na podlagi sklenjene osveževalne pogodbe in licenčne pogodbe. Za osveženi programski paket veljajo vse določbe licenčne pogodbe, ki se nanašajo na programski paket, razen določb 2.člena(sklenitev licenčne pogodbe), točke 5.1(pravica do vračila kupnine), točke 5.3(pravica usklajenosti z zakonodajo) ter 6. člena(omejena garancija).

1.8. Pravice intelektualne lastnine so vse avtorske, sorodne, druge pravice, vključno s sui generis pravico izdelovalca podatkovnih baz, kot jih ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, kot tudi vse druge pravice intelektualne lastnine, zlasti pravice industrijske lastnine, kot jih ureja Zakon o industrijski lastnini, ter tudi druge pravice, podobne pravicam intelektualne lastnine, ki so predmet licenčne ali druge pogodbe, sklenjene med ponudnikom in uporabnikom.

1.9. Licenčna pogodba pomeni pogodbo o licenci za uporabo programskega paketa ter dodatnih pravicah uporabnika v povezavi s programskim paketom in določa pogoje uporabe programskega paketa. Licenčno pogodbo skleneta ponudnik in uporabnik.

1.10. Osveževalna pogodba pomeni to osveževalno pogodbo, iz katere izhajajo pravice in obveznosti ponudnika in uporabnika v zvezi z osveževanjem programskega paketa. Osveževalno pogodbo skleneta ponudnik in uporabnik.

1.11. Dodatne pogodbe so pogodbe, ki jih ponudnik in uporabnik skleneta ali lahko skleneta v povezavi s programskim paketom kot so zlasti osveževalna pogodba, osveževalna pogodba plus, osveževalna pogodba - doživljenjska ter pogodba o premium storitvah ServiceDesk in druge pogodbe o storitvah. 

1.12. Osveževanje pomeni pravico prenosa osveženega programskega paketa ter pravico do uporabe osveženega programskega paketa ter omogočanje dostopa in uporabe drugih informacijskih virov, kot so na primer popravljeni šifranti in register podjetij, s strani ponudnika uporabniku, ki ima sklenjeno osveževalno pogodbo.

1.13. Cena osveževanja je sedanja cena osveževanja skupaj s historično ceno osveževanja.

1.14. Sedanja cena osveževanja je plačilo za osveževanje. Izražena je kot delež od tržne cene, ki je odvisen od obdobja sklenitve osveževalne pogodbe.

1.15. Historična cena osveževanja je plačilo za obdobje, ko uporabnik ni imel sklenjene osveževalne pogodbe ter znaša 1,42 odstotka tržne vrednosti, pomnoženo s številom začetih koledarskih mesecev, v katerih uporabnik ni imel sklenjene pogodbe.

1.16. Računalniška delovna postaja je ena računalniška delovna postaja ali naprava s podobno funkcionalnostjo, ki je v lasti uporabnika oziroma jo uporabnik uporablja na drugi pravni podlagi in ki jo v danem trenutku lahko uporablja samo ena oseba, ki je lahko tudi računalniški program oziroma druga podobna naprava ali tehnologija. V primeru, da je uporabnik programski paket namestil na eno napravo, skozi ali preko katere pa se potem uporablja na enem ali več odjemalcih, šteje za eno računalniško delovno postajo vsak tak odjemalec.

1.17. Naročilo uporabnik pošlje ponudniku preko ponudnikovega spletnega mesta ali kako drugače ter z njim izrazi voljo za sklenitev licenčne pogodbe za želeno inačico programskega paketa ter za sklenitev morebitnih dodatnih pogodb in vnjem opredeli tudi število računalniških delovnih postaj, na katere želi uporabnik namestiti oziroma na njih uporabljati programski paket.

1.18. Predračun na podlagi naročila uporabniku izstavi ponudnik. V nje  je navedena inačica programskega paketa, tržna cena, kupnina, cena dodatnih pogodb, teritorij veljavnosti licenčne pogodbe ter število računalniških delovnih postaj, na katere želi uporabnik namestiti oziorma na njih uporabljati programski paket. V predračunu je tudi opredeljena dinamika plačevanja kuonine ali morebitne cene dodatnih pogodb, na primer število obrokov v določenem časovnem obdobju. Predračun v delu, kjer so navedeni inačica programskega paketa, tertorij veljavnosti licenčne pogodbe, kupnina, število računalniških delovnih postaj ter dinamika plačevanja, postane del licenčne pogodbe.

1.19. Tržna cena je ponudnikova priporočena prodajna cena v trenutku preračuna za uporabo ustrezne inačice programskega paketa, ki ga dovoljeno namestiti oziroma uporabljati na eni računalniški delovni postaji, ter za dodatne uporabnikove pravice v zvezi s programskim paketom iz licenčne pogodbe, pomnožena s številom računalniških delovnih postaj, ki jih je navedel v naročilu in na katerih želi uporabnik namestiti oziroma na njih uporabljati programski paket.

1.20. Kupnina je enaka tržni ceni v trenutku oddaje naročila, zmanjšani za morebitne ponudnikove popuste in rabate ter povečani za pokritje morebitnih dodatnih stroškov in davek na dodano vrednost. Kupnina je navedena na predračunu oziroma računu.

1.21. Napaka je delovanje ali vsebina programskega paketa, ki je v nasprotju s specifikacijami in amembnostjo , kot so opisane v pisnih navodilih.

1.22. Podporniki so fizične ali pravne osebe, ki v okviru svoje dejavnosti na podlagi pogodbenega ali drugega pravnega razmerja s ponudnikom uporabnikom nudijo podporo za programski paket in druge storitve ServiceDesk.

1.23. Aplikacija HelpDesk je spletna aplikacija, dostopna na ponudnikovi spletni strani, namenjeni uporabnikom(https://usersite.datalab.eu/) in služi podpori in ostalim storitvam ServiceDesk, izmenjavi sporočil, prijavi napak, kar vključuje prijavo napak v postopku uveljavljanja garancije, in za drugo komunikacijo med ponudnikom in uporabnikom. Uporabnik lahko do te aplikacije dostopa po prijavi na uporabniški strežnik in vpisu svojega elektronskega naslova tudi preko elektronske pošte, tako da pošlje sporočilo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pa ta naslov navede med prejemniki kopije sporočila.

 

2. Sklenitev osveževalne pogodbe

 

2.1. Prva sklenitev osveževalne pogodbe. Ob prvi sklenitvi licenčne pogodbe uporabnik brezplačno sklene tudi osveževalno pogodbo za obdobje 90 dni. Uporabnik lahko že ob prvi sklenitvi osveževalne pogodbe to sklene za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, pri čemer se rok 12 mesecev šteje od dneva, ko se izteže 90-dnevno obdobje, v katerem je osveževalna pogodba brezplačna.

2.2. Uporabnik ponudniku pošlje naročilo, ki mora vsebovati uporabnikovo ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko in morebitne druge identifikacijske podatke, vključno z naslovom elektronske pošte uporabnika. Uporabnik nosi izključno odgovornost za pravilnost in resničnost identifikacijskih podatkov, ki jih posreduje ponudniku. Na podlagi naročila ponudnik pošlje uporabniku predračun oziroma račun.

2.3. Ko uporabnik plača predračun oziroma račun, ponudnik uporabniku omogoči sklenitev osveževalne pogodbe.

2.4. Uporabnik lahko sklene osveževalno pogodbo samo v aktivacijskem obdobju. Uporabnik sklene osveževalnobpogodbo tako, da v elektronskem obrazcu s klikom na gumb "strinjam se" izjavi, da sprejema vsa določila osveževalne pogodbe, ki ga posledično zavezujejo. S klikom na gumb "strinjam se" fizična oseba, ki izvede to dejanje, izjavlja, da je zakoniti zastopnik uporabnika oziroma oseba, ki jo je uporabnik pooblastil za izvedbo navedenega dejanja. Med tem procesom mora biti računalniška delovna postaja, s katere uporabnik opravlja to dejanje, ves čas trajanja postopka priključena na internet, tako da ponudnik lahko evidentira sprejem osveževalne pogodbe. 

2.5. Če se s katerim koli določilom te osveževalne pogodbe uporabnik ne strinja, ne sme skleniti osveževalne pogodbe in prenesti, namestiti in uporabljati osveženega programskega paketa.

2.6. Podaljševanje veljavnosti osveževalne pogodbe in nova sklenitev osveževalne pogodbe. Uporabnik lahko kadarkoli na spletni strani ponudnika ali kako drugače odda naročilo za podaljšanje veljavnosti osveževalne pogodbe ali novo sklenitev osveževalne pogodbe za obdobje 12 mesecev. Če gre za pravo podaljšanje ali novo sklenitev osveževalne pogodbe, je postopek podaljšanja ali sklepanja smiselno enak postopku v točkah 2.1. do 2.5.

2.7. V primeru, da uporabnik osveževačno pogodbo po prejšnjem členu podaljša pred pretekom 90-dnevnega roka od začetne sklenitve osveževalne pogodbe, izbrano obračunsko obdobje začne teči po preteku 90-dnevnega roka od začetne sklenitve osveževalne pogodbe.

2.8. Po prvem podaljšanju ali novi sklenitvi ponudnik uporabniku pred pretekom pri prvem podaljšanju ali novi sklenitvi izbranega obračunskega obdobja pošlje predračun oziroma račun s ceno osveževanja za prihodnje obdobje. Če uporabnik plača predračun oziroma račun se šteje, da je podaljšal osveževalno pogodbo za obračunsko obdobje, opredeljeno na predračunu oziroma računu. V nasprotnem primeru je osveževalna pogodba po preteku prvotnega obračunskega obdobja prekinjena, uporabnik pa ni več upravičen do osveževanja.

2.9. Enkratna osveževalna pogodba. Uporabnik lahko osveževalno pogodbo sklene tudi za 1(en) mesec brez možnosti podaljšanja. V tem primeru je postopke sklepanja osveževalne pogodbe smiselno enak postopku v točkah 2.1. do 2.5.

 

3. Pravice intelektualne lastnine na osveženem programskem paketu in pogoji uporabe osveženega programskega paketa

 

3.1. Ponudnik jamči uporabniku, da je ponudnik veljavno pridobil vse pravice intelektualne lastnine na programskem paketu, ki uporabniku omogočajo uporabo programskega paketa, ali da je ponudnik imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na programskem paketu.

3.2. Uporabnik osveženi programski paket uporablja na temelju sklenjene licenčne pogodbe in osveževalne pogodbe.

3.3. Za osveženi programski paket veljajo vse določbe licenčne pogodbe, ki se nanašajo na programski paket, razen določb 2. člena(sklenitev licenčne pogodbe), točke 5.2.(pravica usklajenosti z zakonodajo= ter 6. člena(omejena garancija).

 

4. Izvajanje osveževanja

 

4.1. Uporabnik je na podlagi sklenjene osveževalne pogodbe v času od njene sklenitve do konca obdobja, za katerega je sklenil osveževalno pogodbo, upravičen do osveževanja.

4.2. Ponudnik bo izdal nov osvežen programski paket najmanj štirikrat v koledarskem letu. Natančen datum in razporeditev izdaj osveženih programskih paketov je objavljen na spletnih straneh ponudnika ter je v izključni diskreciji ponudnika.

4.3. Uporabnik lahko prenese osvežen programski paket izključno prek spletnega strežnika ponudnika z uporabo onternetnih tehnologij, ki so vgrajene v programski paket, ne glede na to, da uporabnik morda nima dostopa do interneta.

4.4. Uporabnik mora v programskem paketu sam zagnati prosec prenosa in nameščanja osveženega programskega paketa. Uporabnik mora ta proces zagnati vsaj enkrat v obdobju 12 mesecev.

4.5. Ponudnik mora napako, ki jo je uporabnik pravilno prijavil v aplikaciji HelpDesk, odpraviti v 30(tridesetih) dneh od pravilne prijave.

4.6. Ponudnik si bo prizadeval, da bo izdal osveženi programski paket z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo najmanj 7(sedem) dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za uporabnika postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času.

4.7. Če je uporabnik ali tretja oseba na programskem paketu na podlagi katere koli pogodbe s ponudnikom ali izvedla kakršnekoli spremebe ali prilagoditve, ki otežujejo ali onemogočajo namestitev ali uporabo osveženega programskega paketa, uporabnik od ponudnika na podalgi nobene določbe osveževalne pogodbe, licenčne pogodbe ali dodatnih pogodb ne more zahtevati, naj ponudnik zagotovi normalno namestitev ali delovanje osveženega programskega paketa.

 

5. Načini obračunavanja cene osveževanja

 

5.1. Sedanja cena osveževanja znaša 17(sedemnajst) odstotkov tržne sene za obdobje 12 mesecev.

5.2. Sedanja cena osveževanja se zmanjša za bonus za neprekinjeno sklenjenost osveževalne pogodbe. Bonus za neprekinjeno sklenjenost lahko uveljavlja uporabnik, ki je imel osveževalno pogodbo neprekinjeno  sklenjeno več kot dvanajst mesecev. Če se osveževalna pogodba iz lateregakoli razloga prekine, uporabnik izgubi celoten pridobljeni bonus. Bonus za neprekinjeno sklenjenost je odvisen od števila mesecev neprekinjene sklenitve, in sicer

  • za več kot 12 in manj kot 24 mesecev neprekinjene sklenjenosti znaša bonus 3 odstotkov cene osveževanja;
  • za več kot 24 in manj kot 36 mesecev neprekinjene sklenjenosti znaša bonus 6 odstotkov cene osveževanja;
  • za več kot 36 in manj kot 48 mesecev neprekinjene sklenjenosti znaša bonus 9 odstotkov cene osveževanja; 
  • za več kot 48 in manj kot 60 mesecev neprekinjene sklenjenosti znaša bonus 12 odstotkov cene osveževanja; 
  • za več kot 60 mesecev neprekinjene sklenjenosti znaša bonus 15 odstotkov cene osveževanja.

5.3. V primeru sklenitve enkratne osveževalne pogodbe za nepodaljšljivo obdobje 1(enega) meseca, znaša sedanja cena osveževanja 2(dva) odstotka tržne cene.

5.4. V primeru, da uporabnik v nepretrganem obdobju več kot 14(štirinajst) dni ni inel sklenjene osveževalne pogodbe, mora za novo kslenitev osveževalne pogodbe poleg sednje vrednsoti osveževanja doplačati še historično vrednost osveževanja, kar skupaj predstavlja ceno osveževanja. To velja tudi za osveževalno pogodbo za nepodaljšljivo obdobje 1(enega) meseca po točki 2.9. osveževalne pogodbe.

5.5. V primeru, da cena osveževanja preseže določen znesek, je mogoče ceno osveževanja odplačati v več obrokih. Znesek iz prejšnjega stavka in število obrokov sta navedena v politiki poslovanja ponudnika, dostopni na spletni strani ponudnika.

5.6. Ponudnik lahko v času, ko ima uporabnik sklenjeno osveževalno pogodbo, spremeni način obračunavanja cene osveževanja. V tem primeru bo ponudnik izbral za uporabnika najugodnješi način obračunavanja cene osveževanja.

 

6. Izjava o izključitvi odgovornosti ponudnika

 

6.1. Ponudnik, njegovi dobavitelji, njegovi sopogodbeniki ter podporniku v nobenem primeru, upoštevajoč zgolj minimalne zakonske omejitve izključitve odgovornosti, uporabniku ali tretjim osebam ne odgovarjajo za nobno vrsto škode, ki uporabniku ali tretjim osebam nastane ali bi lahko nastala iz katerega koli razloga, izvirajočega iz osveževalne pogodbe. Za izključitev dvoma vrste škode iz prejšnjega stavka vključujejo, vendar niso omejena na zmanjšanje premoženja(navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja(izgubljeni dobiček), povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe(nepremoženjska škoda).

6.2. Ponudnikova celotna odgovornost v nobenem primeru, upoštevajoč zgolj minimalne zakonske omejitve izključitve odgovornosti, ne znaša več od kupnine, kot je določena v licenčni pogodbi.

 

7. Končne določbe

 

7.1. Uporabnik osveževalne pogodbe v celoti oziroma katere koli posamezne pravice iz osveževalne pogodbe brez pisnega dovoljenja ponudnika ne sme prenesti na tretje osebe.

7.2. Uporabnik ali oponudnik lahko osveževalno pogodbo s 30(trideset) dnevnim odpovednim rokom prekličeta s pisnim sporočilom.

7.3. Če se izkaže, da je katerakoli določba osveževalne pogodbe nična, to ne vpliva na veljavnost drugih določb, ki v celoti ostanejo v veljavi.

7.4. Osveževalna pogodba predstavlja celotno osveževalno pogodbo ter nadomešča vse morebitbe ostale dogovore o predmetu osveževalne pogodbe, razen, kadar je v osveževalni pogodbi določeno, da osveževalno pogodbo dopolnjujejo pravila neke druge pogodbe ali dokumenta, med katere spada tudi predračun oziroma račun.

7.5. V primeru spora v zvezi s katerokoli določno osveževalne pogodbe je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, uporabi pa se pravo Republike Slovenije.

 

O podjetju

JAMADA SKUPINA d.o.o.
Tržaška cesta 89, 2000 Maribor

Hitri kontakt

 

 

 

 

najsplet.eu