+386 (0)2 330 53 50 |  podpora@jamada.si
Funkcionalnosti sistema PANTHEON

funkcionalnost

Osnovne funkcionalnosti

 

cash receiving 64 green

Blagajna

purchase order 64 green

Naročila kupcev in dobaviteljem

bill 64 green

Izdaja in prejem računov

Pri prodaji ali opravljanju storitev je praktično nepogrešljiva funkcija Blagajna. Omogoča izdajo računov za končne kupce na podlagi šifranta kupcev, artiklov in zalog. Uporabljate lahko predpripravljene izpise za račune, seveda pa lahko vsak računa uredite po lastnih željah. Z enostavno vpeljavo ročnih terminalov in čitalcev črtne kode se čas za izdelavo dokumentov bistveno zmanjša. Tako lahko vaše stranke kar najhitreje opravijo svoj nakup.

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten cikel. S pomočjo enostavnih funkcij lahko iz naročil brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo tudi fakture za prevzem ali izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog.

Program omogoča hitro in enostavno izdajanje in prevzemanje predračunov, računov, ponudb, dobropisov ali prenosov. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za kreiranje računov. Prednost poslovanja s PANTHEON-om so enkratni vnosi, kar pomeni, da uporabniku ni potrebno pošiljati računov svojemu računovodstvu, saj se le-ta preko interneta enostavno priklopi na uporabnikovo bazo in tam poknjiži račune.

Prednosti:

 • Izdaja POS (Point-of-sale) računov
 • Šifrant kupcev
 • Pregledovanje artiklov in zalog
 • Zaključek blagajne in avtomatično knjiženje dokumentov
 • Integracija čitalcev črtnih kod in ročnih terminalov

Prednosti:

 • Spremljanje in obračun naročil kupcev, izdelava predračunov in ponudb
 • Spremljanje in obračun naročil dobaviteljem in izdelava naročilnic
 • Direktna povezava naročil z zalogami
 • Kreiranje naročil dobaviteljem na osnovi prejetih naročil kupcev
 • Izpis posebnih položnic

Prednosti:

 • Pregled nad vsemi izdanimi in prejetimi računi na enem mestu
 • Iskanje po različnih filtrih: kupec, dobavitelj, številka računa, davčna številka, itd.
 • Podpora in integracija s standardom e-SLOG
 • Možnost direktnih prenosov iz predračuna na račun
 • Integracije ročnih terminalov in čitalcev črtne kode

 

 

computer 64 green

Elektronsko poslovanje

product 64 green

Skladišče in zaloge

railway station 64 green

Potni nalogi

Uporabniki PANTHEON-a uporabljajo vse prednosti, ki jih omogoča elektronsko poslovanje – na voljo so vse oblike poslovanja z računovodskimi servisi, državo in ostalimi poslovnimi subjekti (podjetji). Takšno poslovanje je hitro in učinkovito, predvsem pa predstavlja manjši strošek za uporabnika. Elektronsko poslovanje je integrirano v program in je na dosegu klika. Uporabnik na primer naredi predračun, ga izbere in klikne na »izvoz v PDF«, nato pa ga kar v programu pošlje svojemu kupcu/stranki. Hitro in enostavno!

Poslovni program PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov z medskladiščnimi prenosi in zalogami. Tako lahko na enem mestu naredimo predračun, artikel pa se bo avtomatično razbremenil iz skladišča. Obenem program izvaja kontrolo nad zalogo, tako da se ne more pripetiti, da bi delali izdaje brez zaloge! Na podlagi naročila kupca izdajamo račune, obratno iz podatka o izdajah kreiramo naročila dobaviteljem in s tem zagotovimo optimalen in ekonomičen nivo zaloge. Uporabnik ima vedno pregled nad skladiščem in zalogami, za hitrejše iskanje blaga pa je na voljo filtriranje z več parametri.

Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače itd.). Seveda imamo tudi tukaj na voljo izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov ter zelo uporabno možnost samodejnega knjiženja. Kako izgleda izdaja potnega naloga v PANTHEON-u? Najprej izberemo osebo, ki je šla na službeno pot. Nato določimo službeno oz. lastno vozilo ter določimo prihod, odhod in namen potovanja. Na potnem nalogu določimo morebitne dodatne stroške, za katere lahko izplačamo tudi akontacijo, na koncu pa potni nalog tudi potrdimo.

Prednosti:

 • Avtomatičen izvoz predračunov, ponudb in računov v PDF in pošiljanje po e-pošti
 • Skeniranje računov in pošiljanje le-teh računovodskemu servisu
 • Elektronsko arhiviranje dokumentov
 • Možnost izvažanja podatkov v MS Word, MS Excel in PDF
 • Elektronska oddaja obrazcev (DDV, dohodnina, poročila bankam, itd.)
 • Enostavna integracija z različnimi spletnimi portali in e-trgovinami

Prednosti:

 • Izpis skladiščnega kartona in pregled trenutne zaloge
 • Periodični obračun prevzetega oz. prodanega blaga
 • Pregled trenutne, proste in minimalne zaloge
 • Enostavno prenašanje blaga s skladišča na skladišče

Prednosti:

 • Enostavna in krožna potovanja doma in v tujini
 • Različni načini izplačila: blagajna (akontacija in izplačilo), virmani, plača (nad in pod Uredbo), kompenzacija, zbirno časovno izplačevanje PN
 • Obračun v poljubnih tujih valutah
 • Vodenje šifranta relacij, cen bencina, dnevnic

 

 

 

 

 

 

Napredne funkcionalnosti

 

 

 book 16 64 green

Osnovno knjigovodstvo

puzzle piece 64 green

Obračun DDV

 

 edit property 64 green

Inventura in osnovna sredstva

PANTHEON podpira tudi knjigovodstvo za male uporabnike. Program vsebuje glavno knjigo s saldakonti ter omogoča avtomatsko in ročno knjiženje – večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah, kar močno pohitri in poenostavi računovodenje. V program je tudi že vključen osnovni kontni plan, ki uporabniku prihrani veliko časa. Možen je pregled konto kartice in izpis konto kartice po več izbranih kriterijih.

Zelo uporaben je pregled odprtih postavk, ki omogoča hitro iskanje naših dolžnikov. Ob zaključku poslovnega leta je mogoče oblikovati temeljnico za zaključek poslovnega leta ter otvoritveno temeljnico novega poslovnega leta. Seveda je vključeno tudi avtomatsko knjiženje proizvodnje, plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov.

Obračun DDV-ja se v programu oblikuje samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v program – npr. izdani in prejeti računi. Podatki se v davčne evidence avtomatično razvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo ali način nabave oz. prodaje – na primer na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem.

S klikom na gumb »Knjiženje« se obračunani DDV še poknjiži – celoten postopek obračuna DDV pa je tako popolnoma avtomatiziran in poteka izjemno hitro. 

PANTHEON omogoča evidentiranje pridobivanja, rabe in odpisa osnovnih sredstev. Vsi podatki se avtomatično vpisujejo v Register osnovnih sredstev, zgodovina sprememb pa je vedno dosegljiva. Obračun amortizacije lahko izvedemo samo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, ti podatki pa se avtomatično zavedejo tudi v register. Iskanje po registru osnovnih stredstev je hitro in pregledno, saj je omogočeno iskanje po več kriterijih. Inventuro osnovnih sredstev še posebno olajša integracija programa s čitalci črtnih kod.

Program omogoča tudi samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja.

Prednosti:

 • Avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, obračuna DDV, plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov, proizvodnje in porabe materialnih sredstev
 • Pregledi vseh knjižb v glavni knjigi/saldakontih z možnostjo filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnemu partnerju, številki dokumenta, ipd.
 • Ob zaključku poslovnega leta oblikovanje temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene temeljnice novega poslovnega leta
 • Izpis konto kartice glede na izbrane kriterije kot so: za en konto ali več kontov, datum knjiženja, datum DDV, dokument, v domači in tuji valuti ali v obeh valutah, v različnih oblikah izpisa
 • Vključen osnovni kontni plan
 • Kreiranje plačilnih nalogov v več formatih (XML, ZBSXML, TKDIS)

Prednosti:

 • Davčne evidence: knjige izdanih, prejetih računov in računov iz uvoza
 • Samodejno oblikovanje obračuna DDV
 • Avtomatično oblikovanje Priloge DDV-O
 • Samodejno knjiženje DDV
 • Podpora sistemu obračunavanja DDV po plačani realizaciji

Prednosti:

 • Prenos nabave osnovnih sredstev iz dokumenta prevzema v register
 • Vodenje registra osnovnih sredstev po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Kriteriji obračuna amortizacije: po kontih, amortizacijskih skupinah, inventarnih številkah, oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Omogočen popis osnovnih sredstev s čitalcem črtne kode ter uvoz podatkov v register

 

 


banknotes 64 green

Obračun plač

workers 64 green

Kadrovska evidenca

hammer 64 green

Enostavna proizvodnja

 

Obračun plač v PANTHEON-u odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih. Tako imamo pokrita vsa zaposlitvena razmerja, zaradi česar vedno poslujemo skladno s zakonskimi predpisi in normami. Še dodatno varnost predstavljajo zakonske osvežitve programa, ki se zgodijo hkratno s spremembo zakonodaje – osveževanje zakonodaje poteka preko interneta, opravi pa se v nekaj klikih.

Izdelava plačil je mogoča neposredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače, knjiženje plač pa je prav tako avtomatično in se knjiži v glavno knjigo.

 

Uporabniki PANTHEON-a lahko vodijo različne evidence o delavcih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju. Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke in tudi ostale podatke, ki so pomembni za podjetje – tako imamo na enem mestu vse, kar želimo vedeti o naših zaposlenih.

Za varovanje osebnih podatkov je dobro poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

 

V modulu Enostavna proizvodnja se obvladujejo vsi enostavni proizvodni procesi. Center proizvodnje so kosovnice, na katerih imamo vse podatke o materialih in operacijah, ter delovni nalogi, preko katerih izdajamo material in prevzemamo izdelke. Delo nam poenostavi tudi vpeljava serijskih številk, saj jim lahko sledimo in tako detajlno spremljamo izdelek.

PANTHEON je odlična izbira tako za serijsko proizvodnjo kot za proizvodnjo po naročilu.

Prednosti:

 

 • Fleksibilno definiranje obračunskih postavk – vrst zaslužka, prispevkov in davkov
 • Različni tipi obračuna glede na tip ustanove (s.p., d.o.o. itd.)
 • Različni tipi obračuna glede na tip razmerja (redna plača, honorar itd.)
 • Samodejno knjiženje v glavno knjigo
 • Zakonsko osveževanje programa ob spremembah zakonodaje

Prednosti:

 

 • Spremljanje podatkov delovne knjižice (izračun delovne dobe, jubileja …)
 • Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih, delovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah
 • Spremljanje dopusta (izračun, izpisi, zgodovina) po formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
 • Spremljanje različnih odsotnosti z dela, npr. bolniške, študijski dopust … (koledar, tabela, izpis)
 • Spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji časa (Špica, 4pot)

Prednosti:

 

 • Vpeljava kosovnic; vsi podatki o materialih in operacijah, ki so potrebne za izdelavo določenega izdelka
 • Nivojski izpisi kosovnic in iskanje po kosovnicah po različnih filtrih (material …)
 • Vpeljava delovnih nalogov; poenostavljen prenos naročil kupca v delovne naloge
 • Samodejno razbremenjevanje skladišča surovin in prenos dokončnih izdelkov na skladišča izdelkov
 • Normiranje dela in pregled doseganja norme
 • Vpeljava serijskih številk; sledenje in pregled izdanih serijskih številk, detajlni pregled izdelka
 • Servisni delovni nalogi za potrebe servisnih delavnic (npr. avtomehanična delavnica) 

services 64 green

Servis

 

Funkcionalnosti servisa so namenjene tistim, ki opravljajo servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo.Za spremljanje reklamacij kupcev imamo v programu na voljo Servisni nalog, kjer na enem mestu v servis prevzamemo reklamirano blago, ga po popravilu izdamo nazaj, zamenjamo z drugim izdelkom ali zapremo z dobropisom. Spremljanje reklamacij našim dobaviteljem poteka preko dokumentov izdaje reklamiranih izdelkov.

Program ob prevzemu reklamiranih izdelkov v servis tudi preverja, ali je kupec res kupil neki izdelek pri nas in ali je izdelek še v garanciji. Ob tem imamo v programu možnost zaračunljivega ali nezaračunljivega vračila reklamiranih izdelkov kupcu.

Prednosti:

 • Podpora za reklamacijske zahtevke in servisne naloge
 • Vodenje proizvodov po serijskih številkah in kupcih ter garancijskih rokih
 • Pregled dolgovanja kupcem, izdajanje nadomestnih proizvodov, fakturiranje servisnih zahtevkov, povezovanje servisnih zahtevkov z dobropisi
 • Oblikovanje spremnice za pošiljanje reklamacijskih zahtevkov dobavitelju na podlagi prejetih faktur in stanja skladišča
 • Obračun dolgovanja dobavitelja iz naslova reklamacijskih zahtevkov

 

 

 

O podjetju

JAMADA SKUPINA d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

Hitri kontakt

 

 

 

 

najsplet.eu